ข้อมูลกิจกรรม

ใส่ผ้าไทยในวันพระ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันชาวบ้านหรือผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองเริ่มลดน้อยลง เพราะการผลิตหรือการตัดเย็บเป็นเรื่องยาก ใช้เวลานาน และผู้สวมใส่น้อย ไม่เป็นสมัยนิยม ทางหน่วยงานจึงอยากสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะผ้าพื้นเมืองไว้ จึงรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ชุดพื้นเมืองทุกวันพระ หรือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและได้ออกแบบรูปทรงการตัดเย็บให้เหมาะกับสมัยนิยมมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น - กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น - พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลายในการแต่งเครื่องแบบ - ผู้มาติดต่อประทับใจ และเกิดความรู้สึกร่วมในการอยากอนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกท่าน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
การไฟฟ้าในสังกัดทุกแห่ง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม: 500-1,000/คน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ผู้บริหารสอบถามความเห็นจากพนักงานในการจัดให้มีการสวมใส่ผ้าพื้นเมือง - ให้พนักงานสำรวจชุดผ้าพื้นเมืองที่ตนเองมี (ถ้าไม่มีแต่พอมีกำลังทรัพย์) จะรวบรวมพนักงานไปตัดเย็บ เพื่อให้ได้ราคาที่พอเหมาะ - ร่วมหารือนัดหมายวันที่สวมใส่ผ้าพื้นเมือง - ในวันที่มีการสวมชุดไทย จะมีการถ่ายภาพและส่งเข้ากลุ่มไลน์ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชิญชวนและรณรงค์ ขยายผลสู่ภายนอก - ติดตามผลลัพธ์และสอบถามพนักงานประเมินกิจกรรมว่า พนักงานสะดวกหรือขัดข้องอย่างไร หลังจากได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว/นำผลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานรู้สึกผ่อนคลายในการได้สวมใส่ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม - มีการสอบถามจากผู้มารับบริการ ถึงแหล่งผลิตผ้าพื้นเมือง ผู้มารับบริการให้ความสนใจ - หน่วยงานอื่น ๆ ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ มีการตอบรับ และร่วมรณรงค์พนักงานในองค์กร เกิดการขยายผล

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี - ราคาการตัดเย็บที่เหมาะสม - คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สวมใส่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ภูเขียว
ที่อยู่องค์กร :
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์ :
044-861188
e-mail :
niwfamily@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายศุภกฤษ ทะวัง
ตำแหน่ง :
วศก.4
แผนก :
บริการลูกค้า
ฝ่าย :
กฟอ.ภูเขียว
e-mail :
niwfamily@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
08-8597-7625, 08-0155-5455