ข้อมูลกิจกรรม

สร้างสุขปลูกผักสวนครัว

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเกษตรกรรม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อทำให้พนักงานในองค์กรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณสำนักงาน กฟอ.บัวใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ - จัดเตรียมสถานที่ที่จะดำเนินโครงการ - ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้ผักปลอดสารพิษกลับไปรับประทานที่บ้าน - เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ไฟที่มาพบเห็น สร้างความประทับใจสำหรับผู้มาใช้บริการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เน้นกิจกรรมที่ให้พนักงานในองค์กรได้ทำงานร่วมกัน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ที่อยู่องค์กร :
30 ถ.รถไฟ 1 ต.บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ :
08-1718-8257
e-mail :
The_yinghotline@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายวิรัช มุ่งต่อบัว
ตำแหน่ง :
พสง.5 (หัวหน้าชุดฮอทไลน์)
แผนก :
ปฏิบัติการ
ฝ่าย :
-
e-mail :
The_yinghotline@hotmail.com
line ID :
Banmungtor
มือถือ :
08-1718-8257