ข้อมูลกิจกรรม

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า และมีผู้ประสบอุบัติเหตุและได้รับอันตรายจากการใช้ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าในครัวเรือนผู้อยู่อาศัย ศาสนสถาน โรงเรียนให้พร้อมต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย - เพื่อแนะนำการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
5
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาจาก (สอศ.) วิทยาลัยการอาชีพจำนวน 50 คน เพื่อออกตรวจสอบและให้คำแนะนำในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย โดยวิทยากรจาก PEA และปภ จำนวน 1 วัน - พานักศึกษาที่รับการอบรม ออกตรวจและให้คำแนะนำสำหรับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดภายในครัวเรือนเท่าที่นักศึกษาจะทำได้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ประชาชนในชุมชนที่ได้รับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย สังเกตจากการได้รับการต้อนรับอย่างดี มีการบริการน้ำดื่มแทบทุกครัวเรือน ประชาชนบอกต่อ ๆ กันไปยังบ้านใกล้เคียง - นักศึกษาได้รับความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และอำนวยความสะดวกในการจัดการโครงการ - ได้รับการตอบรับจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเกินจากเป้าหมาย - ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเกินจำนวนที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรทำโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและอยู่คู่ชุมชน - ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินโครงการ - ควรเพิ่มครัวเรือนในการตรวจสอบ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ที่อยู่องค์กร :
36 ม.3 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ :
08-3100-3326
e-mail :
litteldog2516@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายเฉลิมพล จิตกาญ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
litteldog2516@gmail.com
line ID :
-
มือถือ :
08-3100-3326