ข้อมูลกิจกรรม

กีฬามหาสนุก

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานและมีสุขภาพไม่แข็งแรง พนักงานระดับผู้ปฏิบัติ ไม่ค่อยพบเจอและทำความรู้จักกับพนักงานระดับผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกระดับชั้น - เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน - เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพที่ดี ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
กฟอ.สีคิ้ว
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แต่งตั้งคณะทำงาน กีฬาแต่ละประเภท (ฟุตบอล เปตอง ตะกร้อ แชร์บอล) - จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง - ขออนุมัติจัดทำโครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการจัดตารางแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬา โดยกำหนดเวลาทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. - ดำเนินการตามตารางที่กำหนด พร้อมสรุปผลการแข่งขันในเดือน ธ.ค.59
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น - ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นเพิ่มมากขึ้น - พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เครียดในการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือของคนในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ขยายโครงการไปยังหน่วยงานภายนอก (จัดแข่งขันระหว่างหน่วยงาน) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สีคิ้ว และกฟฟ.ในสังกัด จ.นครราชสีมา
ที่อยู่องค์กร :
111 ม.9 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ :
044-411949
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นภดล เพ็งธรรม
ตำแหน่ง :
แผนก :
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.สีคิ้ว
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
08-6585-2743