ข้อมูลกิจกรรม

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กฟภ.ได้จัดทำโครงการถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา และให้ชุมชนมีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย - ให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัด - สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรต่อชุมชน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ครัวเรือนในบ้านโนนสว่าง และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บ้านโนนสว่าง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย: 80 ครัวเรือน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดประชุมผู้นำชุมชน เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย - จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสับเปลี่ยนให้ผู้ใช้ไฟ - จัดอบรมให้ความรู้ก่อนดำเนินการให้กับนักศึกษาและพนักงาน และแบ่งกลุ่มดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สร้างความสุขให้กับประชาชนในชุมชน และพนักงานขององค์กร - สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน - สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและพนักงานในองค์กร - สร้างความพึงพอใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อชุมชน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร กฟภ. และองค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ต่อยอดโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การรวมกลุ่มของพนักงานในองค์กรร่วมพัฒนาปรับแต่งสายไฟฟ้าที่รกรุงรังในเขตชุมชนให้มีความเรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์ และการไฟฟ้าในสังกัด
ที่อยู่องค์กร :
จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์ :
044-617618
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางรัตนา เสาวสิงห์
ตำแหน่ง :
นักบริหารงานทั่วไป 9
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
044-617618