ข้อมูลกิจกรรม

พลังเลือดใหม่ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิตจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ หลายครั้งโลหิตที่สำรองไว้มีไม่เพียงพอ ทำให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้า ดังนั้น บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ MGC-Asia ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการ “พลังเลือดใหม่ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เกิดขึ้น โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะ - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมบริจาคโลหิต

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 112
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน: 4 ครั้ง/ปี ทุกเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย. และ ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 13.30-15.00 น. งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม: ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์/ดำเนินงาน/ประเมินผล ในวงเงิน 1,000 บาท/ครั้ง ค่าเสื้อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคครบ 4 ครั้ง ในวงเงิน 7,000 บาท

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ติดต่อประสานงานการรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย - เสนอโครงการ และแผนงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามหน่วยงานต่าง ๆ - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ - รับบริจาคโลหิต - ตรวจสอบจำนวนผู้ร่วมบริจาคโลหิต - สำรวจความพึงพอใจ - สรุปผลการดำเนินงาน นำมาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ - สามารถสนับสนุน จัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ตามที่โครงการตั้งเป้าประสงค์ไว้ - ปลุกจิตสำนึกในเรื่องของจิตอาสา และการเป็นผู้ให้ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน - มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตัวชี้วัด - มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต 50 คนขึ้นไป - มีผู้ผ่านการตรวจ และสามารถบริจาคโลหิตได้น้อยกว่า 50 คน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
02-935-200
e-mail :
noruechid@mgc-asia.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายนฤชิต ชาวโยธา
ตำแหน่ง :
General Affair & Workplace Environment Supervisor
แผนก :
General Affair & Workplace Environment
ฝ่าย :
Human Resources & Organization Development
e-mail :
naruechid.cha@mgc-asia.com
line ID :
มือถือ :
08-7591-454