ข้อมูลกิจกรรม

เคลียร์บ้าน=ทำบุญ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และด้วยกระแสวัฒนธรรม ประกอบกับยุคสมัยแห่งแฟชั่น ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง เกิดการขยายตัว และขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับบุคคลบางกลุ่ม การเข้าถึงเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่ใช้ในการดำรงชีวิตมักจะพบกับปัจจัยด้านราคา สภาวะทางสังคม รวมถึงความยากจน บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์เปอร์เรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ MGC-Asia จึงมีแนวคิดที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน และเป็นการช่วยลดช่องว่าง ลดปัญหาทางสังคมที่จะติดตามมา จึงได้จัดโครงการ “เคลียร์บ้าน=ทำบุญ” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมูลนิธิกระจกเงา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ร่วมแบ่งปันเสื้อผ้า กระเป๋า หมวก รองเท้า ฯลฯ ที่ไม่ใช้แล้ว สภาพดีให้กับเพื่อนที่ขาดแคลน และนำไประดมทุนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมูลนิธิกระจกเงา - เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม และเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาส - เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว กลับมาสร้างประโยชน์อีกครั้ง - เพื่อส่งเสริมการทำความดี และเพิ่มพูนการมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัท และลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จุดรับบริจาคแต่ละสาขา มูลนิธิกระจกเงา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน: รับบริจาค 18 เม.ย. 59 – 27 พ.ค. 59 รวบรวมและนำส่งวันที่ 10 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น.

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ติดต่อประสานงานการรับบริจาคสิ่งของไปยังมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสอบถามวัน และเวลาที่เหมาะสม - เสนอโครงการ และแผนงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ - จัดตั้งตัวแทนแต่ละหน่วยธุรกิจ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขอรับบริจาค - กำหนดจุดรับบริจาค และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ - รับบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สภาพดี - ตรวจสอบสภาพสิ่งของที่รับบริจาค และรวบรวมเพื่อนำส่งมอบ - สำรวจความพึงพอใจ - สรุปผลการดำเนินงาน นำมาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ - พนักงานมีความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือสังคม รู้จักการแบ่งปันน้ำใจ - ส่งเสริมความสามัคคี การทำงานรวมกันเป็นหมู่คณะ - สิ่งของที่ได้รับบริจาค มูลนิธิกระจกเงาสามารถนำไประดมทุน และใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ตัวชี้วัด - พนักงานร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สภาพดี อาทิเช่น เสื้อ กระเป๋า หมวก รองเท้า เครื่องประดับ ฯลฯ - มีพนักงานเข้าร่วมในวันมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคไม่น้อยกว่า 20 คน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
02-935-200
e-mail :
noruechid@mgc-asia.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายนฤชิต ชาวโยธา
ตำแหน่ง :
General Affair & Workplace Environment Supervisor
แผนก :
General Affair & Workplace Environment
ฝ่าย :
Human Resources & Organization Development
e-mail :
naruechid.cha@mgc-asia.com
line ID :
08-7591-454
มือถือ :