ข้อมูลกิจกรรม

ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ให้กับโรงเรียน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากสาเหตุไฟรั่วและช็อตเด็กในโรงเรียน จึงจัดตั้งโครงการนี้เพื่อป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของเด็กนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในเขตรับผิดชอบ กฟอ.พังโคน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย: 4 โรงเรียน ระยะเวลาในการดำเนินงาน: 1 สัปดาห์ ต่อ 1 โรงเรียน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ นัดแนะวันเวลาที่จะดำเนินการ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ งบประมาณ พร้อมทำเรื่องขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชา 3. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ (RCD) ตามที่ได้นัดหมาย 4. ถ่ายภาพกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะทำงานกับนักเรียน และประชาสัมพันธ์ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้า (ครู-นักเรียน) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 2. เกิดความพึงพอใจ และมีความรู้สึกที่ดีต่อ PEA 3. เป็นโครงการที่ต่อยอดขยายผลให้โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. อุปกรณ์ (RCD) ราคาไม่แพง หาซื้อง่าย ติดตั้งง่าย 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน 3. โรงเรียนให้การยอมรับมาตรฐานของหน่วยงาน PEA

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ขยายผลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 2. ให้ความรู้ในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (RCD)

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พังโคน จ.สกลนคร
ที่อยู่องค์กร :
620 ม.1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์ :
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายทองพูน สัจจาสังข์
ตำแหน่ง :
ชจก. (บ)
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
091-0610437