ข้อมูลกิจกรรม

Sports เพื่อสุขภาพและสามัคคี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากปัจจุบันนี้การดำเนินชีวิตเป็นแบบเร่งรีบ พนักงานไม่มีเวลาออกกำลังกายเท่าที่ควร ส่งผลให้มีสุขภาพไม่แข็งแรงและมีความเครียดสะสม นอกจากนี้พนักงานในองค์กรยังขาดความรักและสามัคคี และขาดความร่วมมือกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ทำให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. สร้างความผ่อนคลายและลดความเครียดในการทำงาน 3. พนักงานเกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในหน่วยงาน 4. ทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบัญชี และพนักงานช่าง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณการไฟฟ้าอำเภอกุมภวาปี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ขออนุมัติหลักการผู้จัดการ เมื่อทำกิจกรรมและใช้งบประมาณ 2. ประชุมจัดตั้งคณะทำงาน 3. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสมาชิก ทั้งประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง - สุขภาพจิต สุขภาพกายดีขึ้น มีรอยยิ้มและการพูดคุยกันมากขึ้น - การประสานงานระหว่างแผนกง่ายขึ้น - ผลที่ได้จากงานรวดเร็วขึ้น - ตัวชี้วัดได้จากค่าดัชนีมวลกายของพนักงานก่อนและหลังการทำกิจกรรม - ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การสนับสนุนจากผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ตั้งเป้าหมายให้พนักงานที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมให้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 80% ของหน่วยงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ที่อยู่องค์กร :
308 ม.7 ต.กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 41110
โทรศัพท์ :
08-1260-7842, 08-104
e-mail :
sud.nui@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุดใจ นุ้ยน้อย
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการ (บริหาร)
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sud.nui@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
08-1260-7842, 08-1048-4699