ข้อมูลกิจกรรม

หุ่นดี มีพลัง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. เนื่องจากพนักงานมีดัชนีมวลกายไม่สมดุล (ดูจากผลตรวจสุขภาพประจำปี) 2. ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น 3. พนักงานมีจำนวนวันลามาก 4. พนักงานมีความเครียดสะสม และทำงานหนัก

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง 2. ลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลขององค์กร 3. ลดความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย 4. เพื่อเพิ่มความสุขในชีวิตพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณรอบสำนักงาน กฟอ.ชุมแพ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจความต้องการจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ขออนุมัติดำเนินการและจัดทำแผน 3. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 4. ดำเนินการตามโครงการ 4.1 ออกกำลังกายโดยการรำไม้พอง 4.2 เล่นเปตอง 4.3 เล่นฟุตซอล 4.4 ปั่นจักรยาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน 2. พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง หุ่นดีสมส่วน โดยวัดจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานและบุคลากร ซึ่งเปรียบเทียบแล้วดีกว่าปีที่ผ่านมา 3. พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแผนก 4. พนักงานมีความสุขเพิ่มขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยอนุมัติโครงการสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดสรรเวลาเข้าร่วมโครงการและเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย 2. บุคลากรสนใจเข้าร่วมโครงการและเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

องค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ที่อยู่องค์กร :
973 ม.9 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ :
e-mail :
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สายใจ ล่ามสมบัติ
ตำแหน่ง :
หผ.บห. แผนก บริหารงานทั่วไป
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
saijai.lam@pea.co.th
line ID :
มือถือ :
08-4906-2339