ข้อมูลกิจกรรม

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และมีความจำเป็นต้องใช้งานในทุกครัวเรือน ดังนั้นการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ใช้ไฟฟ้าในเรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัด ปลอดภัย ถูกต้องและถูกวิธีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย 2. เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
เทศบาลตำบลศิลา, สำราญ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย: 2 กลุ่ม ได้แก่ (ใครบ้าง) นักเรียน 100 คน (แผนกช่างไฟฟ้าอาชีวะ, ชุมชน 4,000 ครัวเรือน ระยะเวลาในการดำเนินงาน: อบรม 1 วัน เข้าพื้นที่ชุมชน 4 วัน เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. เมษายน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังวิทยาลัย 2. สำรวจกลุ่มเป้าหมายชุมชนที่เราจะดำเนินการ 3. จัดอบรมนักศึกษา 4. ออกดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้า (ชาวบ้าน) ได้รับความรู้ ความปลอดภัยจากการรับบริการ 2. นักศึกษาได้รับความรู้ และได้รับประสบการณ์

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือของวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมรับการอบรม - ความร่วมมือของประชาชน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ระยะเวลาในการอบรม - งบประมาณ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ที่อยู่องค์กร :
44 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
08-9843-8172
e-mail :
saroch.long@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สาโรจน์ ส่องนาวาไพรสน
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
saroch.long@gmail.com
line ID :
มือถือ :
08-9843-8172