ข้อมูลกิจกรรม

PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 8.4 ล้านซีซี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทางหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้จักการให้แก่ผู้อื่น และสังคม ผ่านกิจกรรม การบริจาคโลหิต

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ - ให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวม - เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายพนักงาน - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการกับองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กฟจ.นครพนมและการไฟฟ้าในสังกัด และบุคคลภายนอกที่สนใจ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
30
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จ.นครพนม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แต่งตั้งคณะทำงานของโครงการ - กำหนดการแผนงานโครงการ - ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ - ทำสื่อ และประชาสัมพันธ์โครงการ - จัดเตรียมสถานที่ และอาหารว่าง - ดำเนินการรับบริจาคโลหิตตามขั้นตอน - สรุปผลการดำเนินงาน (ปริมาณโลหิต, จำนวนผู้เข้าร่วม) - ทำหนังสือขอบคุณ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเกินเป้าหมาย (350 คน จากเป้าหมาย 300 คน) - ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค 45,000 ซีซี (จากผู้บริจาคได้ 150 คน) - มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในองค์กร และหน่วยงานราชการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี - ความร่วมมือของบุคคลในองค์กรและหน่วยงานภายนอก - การประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง - การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน-หลังบริจาคโลหิต

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ขยายจุดรับบริจาคโลหิตไปยังพื้นที่ต่างอำเภอ - เพิ่มความถี่ในการรับบริจาคโลหิต จากปีละ 1 ครั้ง เป็นทุก 3 เดือน และเพิ่มระยะเวลา รับบริจาคในแต่ละครั้ง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.นครพนม
ที่อยู่องค์กร :
3 ถ.อรัญญิกาวาส ต.ในเมือง เมือง นครพนม 48000
โทรศัพท์ :
08-8305-8633
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
โสภิษฐ์ ม่วงย้าย
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกงานบริหารทั่วไป
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
08-8305-8633