ข้อมูลกิจกรรม

ชุมชนไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ประชาชนในชุมชนขาดความรู้ในการใช้ไฟอย่างปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์มีสภาพการใช้งานมานาน อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 2. เพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดให้พร้อมใช้งานและได้มาตรฐาน กฟภ.

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชุมชนบ้านช้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ชุมชนบ้านช้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมและกำหนดคณะกรรมการรับผิดชอบ 2. สำรวจครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด 3. จัดสรรอุปกรณ์และงบประมาณเพื่อดำเนินการ 4. ดำเนินการเปลี่ยน 5. ประเมินผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า 2. ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 3. ลดข้อร้องเรียน 4. สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม - ประชาชนให้ความร่วมมือมีความพึงพอใจ - ประชาชนมีความปลอดภัย - เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดทำโครงการที่ 2 และต่อไป 2. ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.อุดรธานี
ที่อยู่องค์กร :
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
08-1392-1298
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อรวรรณ ไชยศรี
ตำแหน่ง :
รจก (บ.) กฟจ.อด
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
08-1392-1298
line ID :
มือถือ :