ข้อมูลกิจกรรม

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 84 พรรษาพระบรมราชินีนาถ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของชุมชน - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ PEA - เป็นนโยบายของผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อลดการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้า - เพื่อถวายเป็นราชกุศลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชุมชนนามเฟือง, อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
5
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ชุมชนนามเฟือง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย: 50 ครัวเรือน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดการประชุมของชุมชนเชิญเข้าร่วมโครงการ - ออกสำรวจอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดของกลุ่มเป้าหมาย - จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อสับเปลี่ยนและซ่อมแซม - ออกดำเนินการสับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความพึงพอใจ 2. ทำให้ชุมชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟ 3. ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีแก่องค์กร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานมีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ - ชุมชนให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปสู่ชุมชนอื่นต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่องค์กร :
255 ม.10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ :
042-312056
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปลื้ม สิทธิ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการการไฟฟ้า จ.หนองบัวลำภู
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :