ข้อมูลกิจกรรม

ชุมชนและศาสนสถานใช้ไฟฟ้าปลอดภัย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. ต้องการให้ชุมชนและศาสนสถานใช้ไฟอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใช้ได้มาตรฐาน เนื่องจากอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานมานาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้วัดและที่อยู่อาศัยในชุมชนมีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 3. ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เป็นการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
7
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บ้านศาลา ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย: 2 กลุ่ม ได้แก่ (ใครบ้าง) 1. วัดป่าบ้านศาลา ต.โพนงาม อ.หนองหาน 2. บ้านพักอาศัยชาวนาบ้านศาลา จ.อุดรธานี

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจพื้นที่เป้าหมาย 2. วางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดกิจกรรม 3. ประมาณการค่าใช้จ่าย 4. นำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 5. ดำเนินการทำกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 2. ชาวบ้านในชุมชนได้รับการพัฒนาแก้ไข และแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและการใช้อย่างประหยัด 3. เกิดความสามัคคีระหว่างองค์กรและชุมชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 4. วัดได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน PEA และปลอดภัย รวมทั้งได้รับการแนะนำที่ถูกต้องในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 5. จากการดำเนินงานใน Happy Society ทำให้เกิดผลประโยชน์ไปสู่ Happy Relax, Happy Soul

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงาน ชาวบ้าน และทางวัด มีความร่วมมือในการทำกิจกรรมและมีความสามัคคี จิตอาสา บรรลุตามเป้าหมายและประสบการความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสา 2. สร้างความสามัคคีในองค์กรและชุมชน 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองหาน และการไฟฟ้าในสังกัด
ที่อยู่องค์กร :
295 ม.11 ถ.อุดร-สกล ต.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130
โทรศัพท์ :
08-6351-5573
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ประสงค์ รัตนวงค์ชัย
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
08-6351-5573