ข้อมูลกิจกรรม

๙ แห่ง ๙ ความดีเพื่อพ่อ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

แรงบันดาลมาจากมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียง "ทำดีถวายพ่อหลวง" โดยทางบริษัทได้จัดทำกิจกรรม ๙ แห่ง ๙ ความดี เพื่อพ่อ โอยอยากให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อองค์กร เพื่อสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส โดยแบ่งการจัดกิจกรรมกัน โดยให้พนักงานลงชื่อโดยความสมัครใจ ซึ่งการทำกิจกรรมนี้ ทาง Happy Center พร้อมทีมงาน มีแรงบันดาลใจหลักหรือแรงบันดาลใจสำคัญจาก "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคมและผู้ด้อยโอกาส 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรในเรื่องของศาสนา 3. เพื่อสร้างพนักงานให้เป็นคนดี พอเพียง ถวายแด่พ่อหลวง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
480
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จังหวัดชลบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดทำโครงการและงบประมาณจากผู้บริหาร 2. ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อ เช่น เสียงตามสาย ผ่านจอทีวี ส่งอีเมล 3. เปิดรับสมัครพนักงานเขาร่วมกิจกรรมโดยให้พนักงานเลือกเองว่าอยากทำกิจกรรมอะไร โดยมี ๙ กิจกรรม "กลยุทธ์ที่ใช้" ทางทีมงาน Happy Center ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกที่จะทำกิจกรรมด้วยตนเองโดยความสมัครใจ โดยมีขั้นตอนและวิทยากรชี้แจงให้พนักงานได้ทราบ โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้ 1. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2. แปลอักษร Daizo 3. Big cleaning ทำความสะอาดบริษัท 4. เลี้ยงอาหารน้องหมา ณ บ้านน้องหมา 5. เยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาล 6. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนละแวกใกล้เคียง 7. มอบทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กพิเศษที่มูลนิธิ 8. ทำความสะอาดวัด 9. ขุดลอกคูคลองบริเวณโดยรอบบริษัท (ชุมชน)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานทั้งองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม 100 %

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเข้าร่วมทำกิจกรรมกับพนักงานครบ 100% 2. การให้พนักงานลงชื่อเข้าร่วมงานในแต่ละกิจกรรมเองโดยความสมัครใจ 3. เข้าถึงพนักงานในเรื่อง สื่อ การประชาสัมพันธ์ของโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เปิดรับข้อมูลความต้องการของพนักงานในเรื่องความต้องการในการทำกิจกรรม โดยสร้างแบบฟอร์มให้พนักงานร่วมเขียนกิจกรรมที่อยากทำที่กล่องแห่งความสุข (Happy Box) พร้อมทั้งสร้างแบบประเมินหลังจากจบกิจกรรม เพื่อจะได้ทราบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอย่างไร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700-372 ม.6 ต.หนองไม้แดง ชลบุรี เมือง 20000
โทรศัพท์ :
038-458680-3
e-mail :
admin-th@thaidaizo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นรินรัตน์ วัชโร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานอาวุโส
แผนก :
บุคคลและธุรการ
ฝ่าย :
บุคคลและธุรการ
e-mail :
admin-th@thaidaizo.com
line ID :
chuncivic
มือถือ :
063-6356623