ข้อมูลกิจกรรม

โครงการสายธารน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากที่ผ่านมีพนักงานขององค์กรบางคน ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวและประสบภาวะที่ไม่มีเงินในการจัดงานศพ ทำให้ต้องมีการกู้เงินมาใช้จ่ายในการจัดพิธีศพ ซึ่งทำให้พนักงานเกิดหนี้สิน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มพนักงาน 2. เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจที่มีให้กับเพื่อนพนักงานในองค์กร 3. เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของพนักงานในการจัดทำพิธีศพของบิดามารดา บุตร และคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2400
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานประจำ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
4
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
1000 บาท สำหรับเปิดบัญชีกองทุน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหาร 2. จัดตั้งคณะทำงาน กองทุนสายธารน้ำใจ และกำหนดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. กำหนดเงื่อนไขสมาชิกกองทุนฯ และระเบียบของกองทุนฯ 4. เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ (พนักงานกรอกใบสมัคร) 5. รวบรวมรายชื่อสมาชิกและแจ้งให้กับพนักงานได้รับทราบว่ามีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เงินช่วยเหลือจากกองทุนสายธารน้ำใจนี้สามารถช่วยเหลือกรณีที่พนักงาน บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถมอบให้กับสมาชิกได้ภายใน 24 ชั่วโมง (กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของพนักงาน หากไม่เร่งด่วน จะนำเงินช่วยเหลือไปมอบให้กับพนักงานในพิธี)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. สิทธิในการรับเงินกองทุนฯ ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสที่ชอบด้วยกฏหมาย) 2. จะต้องเป็นการสมัครใจในการเข้าเป็นสมาชิก 3. เป็นโครงการที่ไม่แสดงหาผลกำไร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ปัจจุบันสมาชิกกองทุนฯ จะเป็นเฉพาะกลุ่มของพนักงานประจำเท่านั้น ซึ่งจะมีการพิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม ในกลุ่มของพนักงานรับเหมาค่าแรง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัด ระยอง
ที่อยู่องค์กร :
60/16 ม.3 ต.มาบบางพง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ระยอง ปลวกแดง -
โทรศัพท์ :
038-891-234-41, 093-
e-mail :
kanda@meta.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวกานดา หงษ์คำ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก
แผนก :
สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
Kanda@meta.co.th
line ID :
มือถือ :
086-8258294