ข้อมูลกิจกรรม

SEE 2017 (Safety Energy Environment 2017)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างองค์กรภายใน เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ความรู้ แก่พนักงานในองค์กรและให้ผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมมือจัดกิจกรรมด้วยความสามัคคี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บนบอร์ดให้ความรู้ตามบูทกิจกรรม แล้วแจกใบคำถาม (passport) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับคำถามจากกิจกรรมทั้งหมดและหาคำตอบจากบูทต่าง ๆ เพื่อนำมาแลกของรางวัล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานได้รับความรู้จากการหาคำตอบของคำถามเพื่อรับรางวัล เพราะคำถามของแต่ละคนไม่ซ้ำเดิม ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ passport และการตอบคำถามกลับมา

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานเกิดความสามัคคีและได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ ของ Happy Workplace

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ ในอนาคต และอยากให้จัดอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
6 ม.4 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
028186507#2013
e-mail :
bumlalita34@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ลลิตา ปานสง่า
ตำแหน่ง :
ธุรการ
แผนก :
การเงิน
ฝ่าย :
การเงิน
e-mail :
bumlalita34@gmail.com
line ID :
Noboomka
มือถือ :
0954975215