ข้อมูลกิจกรรม

กีฬาสี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน - ผู้รับเหมา ให้สมกับคำว่า One Family - ความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานของความสำเร็จ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและผู้รับเหมา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
5
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนามกีฬาของบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ออกประกาศกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความสนุกสนาน - ความสัมพันธ์ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ - รู้จักกันมากขึ้น ทักทาย พูดคุย กล้าพูด กล้าคิด กล้าเสนอแนะ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้ความร่วมมือ ให้เวลาและงบประมาณ - ผู้บริหารและพนักงงานให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ประกาศทางอีเมล์ - ประชุม Core Team - ดำเนินการและสรุปผล

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
1 ไอ- 3บี ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ :
08-9833-0700
e-mail :
supaporn@sprn.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุภาพร ประสานเกษม
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
supaporn@sprn.co.th
line ID :
-
มือถือ :
08-9833-0700