ข้อมูลกิจกรรม

PCSGH Sport League 2017

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางบริษัทมีการจัดทำแบบประเมินความสุขโดยพบว่าผลการสำรวจความสุขด้าน Happy Relax ได้คะแนนน้อยที่สุด ทางบริษัทจัดทำกิจกรรมให้พนักงานให้เกิดความผ่อนคลาย พนักงานในบริษัทมากกว่า 80% เป็นผู้ชายและชอบออกกำลังกาย จึงได้ทำการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทตลอดทั้งปี 2560

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกาย มีความสามัคคี และการเล่นกีฬาเป็นทีม 2. เพื่อให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 3. เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย คลายเครียดจากการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ทำการสำรวจและให้คณะกรรมการสวัสดิการออกความเห็นว่าในปีนี้จะจัดกีฬาอะไร 2. วางแผนและทำโครงการเสนอผู้บริหาร 3. ปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม รับสมัครพนักงาน 4. จัดกิจกรรมการแข่งขันตามแผน 5. จัดทำแบบประเมินกิจกรรม 6. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานสุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการออกกำลังกาย 2. พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม พนักงานมีความสามัคคี 3. พนักงานได้ใช้เวลาว่างจากการทำงานมาออกกำลังกายมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่าย 2. งบสนับสนุนจากองค์กร 3. ความร่วมมือของผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. กีฬาบางชนิด เจาะได้เฉพาะกลุ่มของพนักงาน และได้เฉพาะบางกลุ่ม บางคน พนักงานคนเดิมที่ชอบออกกำลังกาย คือ ไม่ค่อยได้พนักงานกลุ่มใหม่ ๆ มารวมกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมกีฬาหลายประเภท เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมมากที่สุด 3. ทำการสำรวจกิจกรรมจากพนักงาน เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลัดิ้ง จำกัด (มหาชน))
ที่อยู่องค์กร :
2/1-4 หมู่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
supaluck.k@pcsprecisionworks.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาววิไลวรรณ พรศรี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่แผนกความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนก :
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ฝ่าย :
ความรับผิดชอบต่อสังคม
e-mail :
wilaiwan.p@pcsholding.com
line ID :
wilai_pr
มือถือ :
093-32119018