ข้อมูลกิจกรรม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นคุณค่าของนมแม่และประกอบกับพนักงานหญิงภายในบริษัทได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรกับมาทำงานในระหว่างวัน จะมีช่วงให้คุณแม่หลังคลอดมาบีบน้ำนมเพื่อเก็บไว้ให้ลูกในช่วงที่ยังให้นมอยู่ แต่ต้องมาทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกับต่าง ๆ ให้กับลูก

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
25
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องพยาบาลประจำบริัษัท (มุมนมแม่)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ด้านนมแม่โดยตรงจากโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่นครราชสีมา และจัดอบรมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอดที่กลับมาทำงานสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เด็ก ๆ ที่กินนมแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ป่วยง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อนมผง 2. ได้รับเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 ดังนี้ คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 เดือน / คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 1 ปี / คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 2 ปี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ให้นมบุตรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือมากกว่านั้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพิ่มอายุการให้นมบุตรไปจนถึง 3 ปี (คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 3 ปี)

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลัดิ้ง จำกัด (มหาชน))
ที่อยู่องค์กร :
2/1-4 หมู่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
supaluck.k@pcsprecisionworks.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาคร ม้วนโคกสูง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
-
e-mail :
sacorn.m@pcspre.cisionworks.com
line ID :
ss08041982
มือถือ :
0861664929