ข้อมูลกิจกรรม

การฉีดวัคซีนให้กับคนงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อป้องกันการระบาดของโรค แนวทางป้องกันการติดต่อจากสัตว์สู่คนและเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
คนงานแรงงานต่างด้าว
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในโครงการก่อสร้าง โครงการลุมพินีวิลล์ ราษฎร์บูรณะ 11
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถาบันป้องกันโรคระบาดเขตเมือง (สปคม) กรมอนามัยกรุงเทพมหานครและสาธารณสุขใกล้เคียง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
รอยยิ้มของคนงาน และคนงานมีสุขภาพที่ดี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

เนื่องจากธุรกิจไม่ค่อยดีต้องหาแนวทางการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

พนักงานทุกคนต้องมีความทุ่มเท มีใจรักในการทำงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
1168/109 ถ.พระราม 4 แขวงมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
094-4055570
e-mail :
kiamon@lpn.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อมร คะณะศรี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกบริหารความปลอดภัย
แผนก :
SFD
ฝ่าย :
e-mail :
kiamon@lpn.co.th
line ID :
มือถือ :