ข้อมูลกิจกรรม

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนทำงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้าน Capability Building ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข ส่งเสริมบรรยากาศที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ปัจจุบันพนักงานต้องนั่งติดโต๊ะ ทำงานซ้ำ ๆ ตลอดทั้งวัน เกิดความเมื่อยล้าขณะทำงาน ดังนั้นเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจึงได้จัดโครงการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนทำงานทุกวัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ 2. เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 4. เพื่อลดความเครียด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน/ลูกค้าทุกแผนก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานเขต
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แต่งตั้งคณะทำงาน Happy Workplace ประจำหน่วยงาน 2. จัดทำแผนกิจกรรม 3. ดำเนินการตามแผน 4. ติดตามผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ลดค่าใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล (นวด) 2. พนักงานมีความสุขที่ได้ลุกออกจากโต๊ะทำงานเพื่อยืดเหยียด โดยสังเกตจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ต้องปฏิบัติทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. 2. ต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจำวัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ถึงแม้จะหมดระยะเวลาตามโครงการแล้ว

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม
ที่อยู่องค์กร :
9/ 1, ซอย 1 หมู่ 5 ตำบล ไทยาวาส อำเภอ นครชัยศรี นครปฐม 73120 นครชัยศรี นครปฐม 73120
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
P_kaphol@yahoo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปัทมา ค้าผล
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
089-9184166