ข้อมูลกิจกรรม

การตรวจสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากโรงพยาบาลตระหนักถึงสุขภาพของพนักงานเนื่องจากเป็นลูกค้าภายใน เพราะการทำให้ลูกค้าภายในมีสุขภาพดี จึงจะทำให้มีความสามารถที่จะดูแลลูกค้าภายนอกให้ดีมีมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
272
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2561
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รพ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ใช้กลยุทธ์ 4 P คือ 1. Place สถานที่เข้าถึงง่าย อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน 2. Product มีจัดโปรแกรมให้เลือก 3. Price ให้ตรวจสุขภาพฟรีตามวงเงินที่กำหนด 4. Promotion ถ้าเป็นส่วนที่เกินวงเงิน จะให้ส่วนลด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีจำนวนพนักงานเข้าร่วมตรวจสุขภาพ 100% และมีการจัดสรรให้ผู้ชำนาญการให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติตัวทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เป็นโรค NCDs และกลุ่มปกติ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

รณรงค์ให้ความรู้และคำแนะนำจากผู้ชำนาญการในกลุ่มโรค NCDs กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติเป็นรายบุคคล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
ที่อยู่องค์กร :
โทรศัพท์ :
0987452823
e-mail :
lekcsd@outlook.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรพิมล บุตรตาสี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ HRD
แผนก :
CSD
ฝ่าย :
สนับสนุนการพยาบาล
e-mail :
lekcsd@outlook.co.th
line ID :
มือถือ :
0987452823