ข้อมูลกิจกรรม

เข้าพรรษางดเหล้าออมเงิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สถานการณ์การดื่มสุราของพนักงานในฝ่ายผลิตทำให้มีปัญหาสุขภาพและการเงิน จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการลด ละ เลิก ดื่มสุราตามเทศกาลทางศาสนาที่ปฏิบัติกันอยู่เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานงดการดื่มสุรา 2. เพื่อเสริมสร้างหลักศาสนา 3. เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่ดื่มสุรา
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งคณะทำงาน/สร้างแกนนำงดเหล้า 2. ประชุมคณะทำงาน กำหนดแผนงานโครงการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 3. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ/อบรมให้ความรู้ 4. จัดงานกิจกรรมวันเข้าพรรษา 5. ติดตามผลเป็นระยะ 6. สรุปผลโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการงดดื่มสุราช่วงเข้าพรรษา 2. อ่านการเงินออมของพนักงานแต่ละคน 3. พนักงานสามารถเลิกดื่มสุราหลังจากจบโครงการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การติดตามผลต่อเนื่อง 2. การให้ความรู้ และการเป็นแกนนำในการลด ละ เลิกสุรา

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การส่งเสริมแบบต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
51/3 ม.2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก สมุทรปราการ พระประแดง 10130
โทรศัพท์ :
02-385-9258-66
e-mail :
pramuan@ssscth.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ประมวล ขำสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pramuan@ssscth.com
line ID :
0819240217
มือถือ :
081-9240217