ข้อมูลกิจกรรม

Anti Fat

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานมีปัญหาภาวะสุขภาพ BMI เกิน สูงขึ้น 60% เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง โดยการออกกำลังกายและการควบคุมอาหาร โดยการทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค และรู้จักวิธีดูแลสุขภาพตนเอง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้ที่มีค่า BMI เกิน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รพ.บี. แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำโครงการ - ขออนุมัติโครงการ - ประชาสัมพันธ์โครงการ - นัดประชุม/สมัครเข้าร่วมโครงการ - จัดอบรมให้ความรู้ ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง และวัดค่า BMI - มีการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทำให้ BMI ลดลงมากที่สุด 3 รางวัล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีผู้ที่สามารถลดน้ำหนักได้ภายใน 4 เดือน จำนวน 7 คน โดยมอบรางวัลให้แก่คนชนะเลิศ 1, 2, 3 โดยมีรางวัลที่ 1 = 10,000 2 = 5,000 3 = 3,000

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- รางวัลจูงใจ - ผู้บริหารให้ความสำคัญ - พนักงานต้องการดูแลสุขภาพให้แก่ตนเอง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรมีการติดตามหลังปิดโครงการ ในด้านการดูแลสุขภาพ มีผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ - พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ หรือไม่

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด (โรงพยาบาล บี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์)
ที่อยู่องค์กร :
29 ม.6 สายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ :
09-4560-3593
e-mail :
supakorn3218@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศุภากร บุญเทพารักษ์
ตำแหน่ง :
คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
supakorn3218@gmail.com
line ID :
rosebird
มือถือ :
09-4560-3593