ข้อมูลกิจกรรม

ปันรักเพื่อน้อง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ในวันเด็ก เด็ก ๆ ทุกคนต่างรอคอยที่จะได้ออกไปเที่ยวงานวันเด็กในที่ต่าง ๆ แต่จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสในวันนี้ คือ เด็ก ๆ ที่นอนป่วยที่โรงพยาบาล ทางเราจึงจัดกิจกรรมปันรักเพื่อน้อง นำของขวัญไปแจกเด็ก ที่โรงพยาบาล

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ให้เด็ก ๆที่ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้มีโอกาสทำกิจกรรม 2.ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
กลุ่มเด็ก ๆ ที่นอนป่วยที่โรงพยาบาล
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
14
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงพยาบาล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1.ประชุม/ปรึกษากับทางทีมผู้จัดกิจกรรม 2.นำเสนอผู้บริหาร 3.ปรึกษาทางโรงพยาบาลและคอนเฟิร์มจำนวนและวันทำกิจกรรม 4.ซื้อของขวัญ เช่น ตุ๊กตา ขนม อุปกรณ์การเรียน 5.จัดของที่จะนำไปแจก 6.นัดเวลากับทางโรงพยาบาล 7. ดำเนินการจัดกิจกรรม พาพนักงานไปแจกของเด็ก ๆ ที่โรงพยาบาล 8. สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานที่ร่วมกิจกรรมเกิดความภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำความดี 2. พนักงานอยากให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก โดยดูจากแบบสอบถาม 3. มีเสียงตอบรับจากพนักงานว่าเป็นกิจกรรมที่อยากเข้าร่วมอันดับต้น ๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความสามัคคีในหมู่คณะที่พนักงานช่วยกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ขยายสถานที่ที่จะไปแจกให้มากขึ้น 2. นอกจากวันเด็ก ควรจัดกิจกรรมในวันสำคัญอื่น ๆ เช่น วันแม่ก็ไปแจกของให้กับแม่ที่คลอดลูกในวันแม่

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
111 ม.5 ต.กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท์ :
089 684 1006
e-mail :
Toocup@hotmail.com
website :
benjanit.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กมลชนก วิตะระกอน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ศูนย์เอกสาร
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคลและธุรการ
e-mail :
panim2@hotmail.com
line ID :
arichom
มือถือ :
095-1898898