ข้อมูลกิจกรรม

ปั้นหุ่นให้เป๊ะ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าพนักงานมีค่าของน้ำตาล ความดัน ไขมันและน้ำหนักที่สูงเกินมาตรฐานและมีการลาป่วย ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมสุขภาพพนักงานในองค์กรให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากการเจ็บป่วย จึงสอบถามพนักงาน พนักงานอยากออกกำลังกายโดยเต้นแอโรบิคช่วงเลิกงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย 2. เพื่อให้พนักงานสุขภาพดี 3. เพื่อให้พนักงานได้คลายเครียด 4. เพื่อให้พนักงานกล้าแสดงออก 5. เพื่อให้พนักงานมีน้ำหนักลดลง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ทุกคนในองค์กรที่สนใจ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุมบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมทีมสวัสดิการ 2. มอบหมายงาน 3. ประชาสัมพันธ์ 4. เริ่มดำเนินการ 5. ติดตามผล 6. สรุปผล ติดตาม และข้อเสนอผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คนขึ้นไป ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้ำหนักลดลง 1-2 กก./เดือน โดยติดตามผลจากผู้รับผิดชอบ - สร้างผู้นำเต้น 1 คน - พนักงานมีความสุข โดยสังเกตและสอบถามผู้เข้าร่วม มีความกระตือรือร้น เตรียมตัวพูดคุย รวมถึงชักชวนเพื่อนให้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
56 ม.6 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ บางพลี 10540
โทรศัพท์ :
02-175-2181-5, 084-6
e-mail :
hrd@tkrungthai.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :