ข้อมูลกิจกรรม

กอล์ฟการกุศล

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการหารายได้เพื่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้ทางโรงเรียน โดยกีฬากอล์ฟการกุศลและถือเป็นการออกกำลังกาย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

หารายได้ทำห้องน้ำของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนามกอล์ฟเมืองแก้ว
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

จ้าง Organize มารับผิดชอบ กรรมการสมาคมฯ ช่วยกันขายถ้วยกอล์ฟ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ได้รับความสำเร็จดีในด้านการบริจาคการกุศล ทุกฝ่ยให้ความร่วมมือดี และช่วยเหลือกันดี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

องค์กรของภาครัฐซึ่งเป็นสถาบันโรงเรียน ได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่องค์กร :
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
081-789-5544
e-mail :
chayawut.t@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชยวุฒิ ธีรวัชรธนกร
ตำแหน่ง :
อุปนายกสมาคมฯ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
0817895544