ข้อมูลกิจกรรม

TC Fat off

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากอ้างอิงจากผลตรวจสุขภาพประจำปีที่ผ่านมา ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมักจะพบเรื่องไขมันอยู่ในระดับสูง ทำให้ต้องวางแผนต่อว่าบริษัทจะทำอย่างไรให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บในอนาคต

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานรู้จักและหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
700
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บ. ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เริ่มต้นจากการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะให้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกคน - ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการ - เริ่มดำเนินการโดยดูจากหลาย ๆ องค์ประกอบ อย่างเช่น เรื่องการทานอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลตัวเอง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ - ติดตามผลการดำเนินการ - สรุปและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น - สร้างความผูกพันในองค์กร - สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ควรเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสูงสุดและพนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/357 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ :
09-4423-8668
e-mail :
t-jutaporn@hitachi-automotive_tc.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จุฑาภรณ์ ถุงทรัพย์
ตำแหน่ง :
HR officer
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
t-jutaporn@hitachi-automotive_tc.co.th
line ID :
porpla1315
มือถือ :
09-4423-8668