ข้อมูลกิจกรรม

Safety Week

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ถูกต้อง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สร้างสัมพันธ์ให้กับพนักงานทุกคน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
262
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดสื่อ บูธ เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 2. มีการแจกของขวัญเป็นจุดดึงดูด ให้พนักงานเข้าร่วม 3. เก็บวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงงานให้เรียบร้อย 4. ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนทั้งที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 2. พนักงานมีความกระตือรือร้น 3. พนักงานมีความสุขมากขึ้น 4. พนักงานมีความสัมพันธ์ดีมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 2. พนักงานให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
เลขที่ 6 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
081-657-7880
e-mail :
kajee2519@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณขจี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
kajee2519@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
081-652-7880