ข้อมูลกิจกรรม

รักได้หมดถ้าสดชื่น

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากปัจจุบันมีการทำงานเกินกว่าเวลาปกติ ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม จัดหากิจกรรมเสริมสร้างสุขให้กับพนักงาน โดยกิจกรรมนี้นึกถึงความรักที่มีให้แก่กัน ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบครอบครัว พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้พนักงานได้รำลึกถึงวันแรกที่พบกัน 2. สร้างความสัมพันธ์ให้พนักงานกับองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องอาหารบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจความต้องการเพื่อจัดหากิจกรรมที่เหมาะสม 2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 3. ประเมินกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความสุขมากขึ้นเนื่องจากได้ผ่อนคลายความเครียดจากการรำลึกถึงวันเก่า ๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนของผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้พนักงานเข้าร่วมมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร
ที่อยู่องค์กร :
65/4 - 5 นิคม 9 อุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว
โทรศัพท์ :
02-739-4494-6
e-mail :
konlayut@snpfood.com
website :
www.snpfood.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายกลยุทธ์ ศรีนิลปกรณ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บุคคล
แผนก :
บุคคลและธุรการ
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
konlayut@snpfood.com
line ID :
mr-ford-
มือถือ :
084-437-9092