ข้อมูลกิจกรรม

บริการสุขใจ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พบสถิติการขาด ลา มาสายของพนักงานเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากตรวจสอบสาเหตุแล้วพบว่าส่วนใหญ่พนักงานมีความเครียดและวิตกกังวลจากปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งต้องการดูแลและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ส่งผลต่อการผลิตและคุณภาพของชิ้นงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดความเครียดของพนักงาน 2. ลดอัตราการหยุดงาน การขาด ลา มาสายของพนักงาน 3. สนับสนุนแผนการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
13000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
5
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำเสนอโครงการต่อผู ้บริหาร 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. จัดาสถานที่ในการพูดคุย และรับฟังปัญหาของพนักงาน 4. จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 5. ดำเนินโครงการ ประเมินความเครียด, ให้คำปรึกษา, ติดตามผล, ประเมินความเครียด 6. ติดตาม ประเมินผล 7. สรุปผลโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนพนักงานที่มีความเครยีดลดลง 2. จำนวนวันในการหยุดงาน (ขาด บา มาสาย) ของพนักงานลดลง 3. จำนวนผลผลิตชิ้นงานโดยรวม (productivity) ขององค์กรเพิ่มขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับการปรึกษาด้านจิตวิทยา 2. การให้ความร่วมมือของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 3. การให้ความสำคัญของผู้บริหาร โดยการอนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนโครงการและอนุญาตให้พนักงานเข้ารับการปรึกษา 4. การติดตามผลการให้คำปรึกษาแบะการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. เพิ่มจำนวนนักจิตวิทยา / ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อรองรับกับจำนวนของพนักงาน 2. พัฒนาให้หัวหน้างานสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับพนักงานได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
88 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ :
027287200
e-mail :
kwunchanok.b@pandora.net
website :
www.pandora.net
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ขวัญชนก บินกาเซ็ม
ตำแหน่ง :
specialist, motivation
แผนก :
Motivation & Activities
ฝ่าย :
HROD
e-mail :
khwunchanok.b@pandora.net
line ID :
มือถือ :
091-726-0010