ข้อมูลกิจกรรม

หรรษาพาพนักงานไปเที่ยวน้ำตกและทำบุญไหว้พระ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานทำงานเหนื่อย บริษัทฯจึงเร่งเห็นความสำคัญ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายให้กับพนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสุข และทำให้พนักงานเกิดความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานเกิดความผ่อนคลาย - เพื่อให้พนักงานได้ไปมีกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อให้พนักงานมีจิตใจที่ศรัทธาในการได้ไหว้พระ เพื่อเกิดศีลและสมาธิ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานของบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สถานที่ต่าง ๆ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำแผนประจำปี - ประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมและหาสถานที่ อุปกรณ์ แบ่งหน้าที่ - ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - ดำเนินการตามที่วางแผน - ประเมินผลหลังจัดกิจกรรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม และเกิดความผ่อนคลายพร้อมทั้งได้เข้าร่วมในการเข้ากลุ่มของแต่ละบุคคล

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ - ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงทำให้ผู้เข้าร่วมเยอะ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

สำรวจความต้องการของพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
128/1 ม.7 ซ.วัดนครชื่นชุม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ :
02-814-4455
e-mail :
hrd_officer@body-piercing.com
website :
www.body-piercing.com / www.salamander.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ประภัสสร จอกสูงเนิน
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
hrd_officer@body-piercing.com
line ID :
มือถือ :