ข้อมูลกิจกรรม

SEE : Safety Energy Environment 2017

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย พลังงาน สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ให้กับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้พนักงานได้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย พลังงาน สิ่งแวดล้อม 2. สรา้งความตระหนักให้พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัย พลังงาน สิ่งแวดล้อม ภานใยนรงงาน 3.ให้พนักงานมีความสามัคคี และรักองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหาร และพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
2560
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ขออนุมัติโครงการ 2. สร้างทีมดำเนินงานและหน้าที่รับผิชอบ 3. กำหนดวัน เวลา 4. ลงมือปฏิบัติ / เตรียมจัดงาน โดยแบ่งตามฝ่ายงาน 5. จัดกิจกรรม 6. พูดคุยปัญหา / ประเมินผลกิจกรรม 7. สรุปกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. พนักงานให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดรูปแบบกิจกรรมให้หลากหลาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
6 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
02-818-6507-10
e-mail :
่joobas@gmail.com
website :
www.bisw-thailand.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เบญจวรรณ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
แผนก :
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
joob95@gmail.com
line ID :
joob49933
มือถือ :
089-005-0840