ข้อมูลกิจกรรม

Happy Money Initiative 2016-2017

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันพบว่าพนักงานในองค์กรมีปัญหาเรื่องการเงินส่วนบุคคลจำนวนมากในระดับรุนแรง / ปานกลาง และมีแนวโน้มที่จะมีปัญหากับอนาคตอันใกล้ ซึ่งส่งผลต่อความสุขในด้านต่าง ๆ และยังส่งผลต่อยอดการผลิตผันผวน อย่างไรก็ดีการมีความรู้ด้านการเงินจะเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้พนักงานทั้งองค์กรมีความรู้และเข้าใจในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและตั้งเป้าหมายทางการเงินได้อย่างสอดคล้องกับชีวิตของแต่ละบุคคล 2. ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและครอบครัวให้มีความสอดคล้องแกับแผนการดำเนินงาน มีความรับผิดชอบในการบริหารการเงิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
318
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
2
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในองค์กร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. การสร้างรายได้ ประกอบด้วย Interface street market, Mini bear club, Skin Development program 2. การควบคุมค่าใช้จ่าย Express reward, Quit smoking program, Free meal 3. การลงทุนเพื่ออนาคต Adjust PFD 4. การออมเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์, กระปุกออมทรัพย์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมจะถูกประเมินทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณในแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ ในเบื้องต้นกิจกรรมยังอยุ่ระหว่างการดำเนินการแต่ได้มีการวางแผนการประเมินผลดังนี้ 1. การเข้าร่วมของพนักงาน 2. รางวัลนักวางแผนการลงทุน 3. รางวัลนักออม 4. รางวัลลดหนี้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. องค์กรและผู้บริหารให้ความำคัญกับการจัดการปัญหาด้านการเงินให้การสนับสนุน ให้กิจกรรมสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. หน่วยงานภายนอกรายการ / ธนาคาร / บริษัท ให้ความร่วมมืออย่างดี 3. การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอนำมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในกิจกรรมนั้น ๆ 2. มีการปรับรูปแบบกิจกรรมอยู่เสมอ ๆ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อินเตอร์เฟชฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/117 ม.1 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า 20160 ชลบุรี พานทอง 20160
โทรศัพท์ :
038-214-303 ต่อ 130
e-mail :
suntharee.channgern@ interface.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุนทรีย์ จันทร์เงิน
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป
แผนก :
HR
ฝ่าย :
Hr
e-mail :
suntharee.channger@interface.com
line ID :
som1178
มือถือ :
081-929-7994