ข้อมูลกิจกรรม

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการเป็นองค์กรมีกิจกรรมที่จะเริ่มต้น (จากเดิมที่อาจจะห่างหายไปนาน) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด และก่อให้เกิดการมีจิตอาสา และมีประดยชน์ต่อสังคม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง 2. คืนความสุขให้แก่สังคม (เพราะนำยางยืดที่ทักไปมอบให้แก่คนชรา ,ผู้สูงอายุ) 3. ให้พนักงานมีความเป็นจิตอาสา

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน ผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
2560
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
เขตกรุงเทพมหานคร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางอีเมล์ และติดประกาศ 2. กระตุ้นการประชาสัมพันะืตัวต่อตัว โดยทีมงาน PR 3. เริ่มกิจกรรม (ดำเนินการ) 4. นำยางยืดไปมอบให้ที่ชมรมผู้สูงอายุ รพ. ทหารเรือกรุงเทพฯ จำนวน 60 ยางยืด * ก่อนเริ่มลงมือทำนำเสนอโครงการทางวาจาให้ HR Director และขอนำเสนอผู้บริหารสูงสุดอนุมัติ + งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีการติดต่อสื่อสารต่อโครงการนี้ 2. พนักงานมีจิตอาสาในการทำยางยืดต่อ (จำนวน 60 ชิ้น) 3. พนักงานมีจิตใจที่ดี โดยนำยางยิดที่ตนทำมอบให้แก่สังคม / เพื่อนร่วมงาน/ คนใกล้ชิด

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความเชื่อมั่นในตัววิทยากร - ความมุ่งมั่นของผู้ดำเนินการ - ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการและเห็นด้วย - คณะทำงานที่แข็งแกร่ง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. มีการสื่อสารให้รวดเร็ว และทั่วถึงบุคคล (พนักงาน) ที่จะต้องมีส่วนร่วม 2. พนักงานที่มีการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการสื่อสารต่อให้กับพนักงานที่ไม่ได้เข้าร่วม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
เลขที่ 96 ม.3 ถ. วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
02-973-6011 ต่อ 409
e-mail :
bundhita.thiratitsakun@guardforce.co.th
website :
www.guardforce.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ภัคพิธชญ์ญา พิชญ์โภคิน
ตำแหน่ง :
็HR&Admin
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
pakpitchaya.pithpokin@guardforce.co.th
line ID :
มือถือ :
0815539896