ข้อมูลกิจกรรม

DM camp

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปีพบว่ามี DM ใหม่ และ DM เก่าที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ ( 3 ปี ต่อเนื่อง) นำเข้าอบรมโครงการค่ายเบาหวาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ลด Pt. เบาหวานรายใหม่ให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้ลดลงได้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
37
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานมีระดับน้ำตาล FBs > 140 คน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดอบรม - work shop - ประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สามารถควบคุมน้ำตาลได้ ไม่เพิ่มขึ้น - เปลี่ยนพนักงานที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูง (คนไข้ DM ใหม่) ให้อยู่ในกลุ่มปกติ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหาร ให้ความใส่ใจกับปัญหาสุขภาพของพนักงาน มีการติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ทราบถึงผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาว ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนนำเข้ามาเป็นกิจกรรม ที่สถานประกอบการนำกิจกรรมเหล่านี้ มาลดหย่อนภาษีของบริษัท เช่นเดียวกับ การจัดอบรมฝีมือแรงงาน จะทำให้สถานประกอบการแต่ละแห่ง ให้ความสำคัญ เป็นหนึ่งในหมวด ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
64 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม. 21 ต.จระเข้ใหญ่ สมุทรปราการ บางเสาธง 10540
โทรศัพท์ :
08-9121-2667
e-mail :
aurmporn@yamaha- motor.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เอื้อมพร เกษมสุข
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
aurmporn@yamaha-motor.co.th
line ID :
มือถือ :
027408012