ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในองค์กร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานมีสถิติการลาป่วยค่อนข้างสูง และผลการตรวจร่างกายประจำปีของพนักงานพบว่ามีพนักงานจำนวนมากมีผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์มาตรฐาน เช่น น้ำหนักเกิน คลอเรสเตอรอลสูง น้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพนักงานในกลุ่มบริษัทเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาจากภาวะความดันโลหิตสูงหลายราย ทำให้ผู้บริหารตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพแก่พนักงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อจัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานอันเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร ให้พนักงานปลอดโรค ปลอดภัย และใส่ใจสุขภาพของตนเอง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในโรงไฟฟ้าและกลุ่มบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เขียนโครงการและขออนุมัติงบประมาณจากผู้บริหาร - ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรมและรับสมัครสมาชิกชมรมต่าง ๆ การก่อตั้งชมรมกีฬาต่าง ๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมปาเป้า ชมรมวิ่งและเดิน ชมรมจักรยาน ชมรมกอล์ฟ ชมรมโยคะ ชมรมฟิตเนส กิจกรรมลดน้ำหนัก เป็นต้น - จัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีผลการตรวจร่างกายประจำปีที่ดีขึ้น - พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดี - พนักงานมีสถิติการลาป่วยน้อยลง - พนักงานให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือชมรมกีฬาต่างๆ เป็นอย่างดี - บริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายในการในการรักษาพยาบาลพนักงานและจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้พนักงานน้อยลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การให้การสนับสนุนของผู้บริหาร - งบประมาณที่เพียงพอ - ทีมงานในการดำเนินการ - การมีส่วนร่วมของพนักงาน - การประชาสัมพันธ์ - เงินรางวัลจูงใจ - การประเมินและติดตามผล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การให้การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม - การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานในระยะยาว - การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พนักงานด้านการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
111/11 ม.7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ :
036-373-690
e-mail :
papimon.nkcc@gulfelectric.co.th
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวภาพิมล ชาติพหล
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและธุรการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
papimon.nkcc@gulfelectric.co.th
line ID :
angel_juk
มือถือ :
09-1721-6747