ข้อมูลกิจกรรม

กีฬานันทนาการ เพื่อสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

โยคะ, ฟุตบอล, แบดมินตัน, ปิงปอง เพื่อส่งเสริมให้กับพนักงานและมีกิจกรรมร่วมกันหลังการทำงาน/ ระหว่างการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างเสริมสุขภาพให้คนในองค์กร และสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุขมากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในสถานที่ทำงาน, เช่าพื้นที่กิจกรรมภายนอก
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ดำเนินการแจกแบบสำรวจ แบบสอบถามว่ามีคนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกี่คน - เมื่อมีคนสนใจกิจกรรม 15- 20 คน/ กิจกรรม ก็จะเสนอโครงการผ่านผู้บริหารเพื่อของบประมาณและอนุมัติโครงการ - ดำเนินกิจกรรม - มีแบบสอบถามความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม - ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมภายในระยะเวลา 6 เดือน/ ครั้ง - หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องก็ยังคงจัดกิจกรรมนั้นต่อไปเรื่อย ๆ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง - พนักงานได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น - พนักงานได้มีสังคมในการพบปะพูดคุยระหว่างกิจกรรม สนิทสนมกันมาขึ้น - มีความสามัคคีกันมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของคนในกลุ่มให้ความร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมด้วยความเติมใจ สมัครใจ ร่วมกันทำกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพิ่มสมาชิกใหม่ให้มีความต่อเนื่องของกิจกรรมต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1339 อาคารอาวรรณ ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ :
08-1654-5004
e-mail :
ubonr.k@paco-group.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อุบลรัตน์ แก้วใส
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
ubonr.k@paco-group.com
line ID :
-
มือถือ :
08-1654-5004