ข้อมูลกิจกรรม

มอบรักแบ่งปันเพื่อสังคม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อรวมพลังพนักงานจิตอาสา สมทบทุนบริจาค เงิน สิ่งของ แก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้พนักงานเองจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์แก่กัน กับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 2. แนะแนวการศึกษา 3. เลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน 4. อบรมดับเพลิงและหนีไป

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
800
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียน/อาจารย์/ข้าราชการ/ประชาชน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
เพชรบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

เสนอโครงการ (CSR) 1. สำรวจโรงเรียน 2. ประสานงานโรงเรียน 3. จัดทำแผนงาน 4. ประชาสัมพันธ์ 5. ประสานงานทุกภาคส่วน 6. ประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ / ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ผลผระเมินออกมาในเกณฑ์ดีมาก

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การวางแผน 2. การประชาสัมพันธื 3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4. เป้าหมายที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องทำให้ใหญ่ขึ้น / ให้หลายฝ่ายร่วมกันชัดเจนมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
75/33 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี คลองหลวง 12120
โทรศัพท์ :
02-529-0880, 062-551
e-mail :
manus.mitr@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
มนัส รุ่มรวย
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการ
แผนก :
ความปลอดภัย
ฝ่าย :
ความปลอดภัย
e-mail :
manu.mitr@gmail.com
line ID :
0615678921
มือถือ :