ข้อมูลกิจกรรม

THS Dental Clinic

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัญหาด้านสุขภาพปากมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนวัยทำงานมาก เนื่องจากหากดูและไม่ดีแล้วจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย แต่เนื่องจากนักงานผู้ใช้แรงงานไม่มีเวลาในการดูแลตนเองด้านทันตกรรม และการแต่ละครั้ง พนักงานไม่ค่อยได้ใช้สิทธิประกันสังคม แต่เลือกใช้สวัสดิการบริษัทแทน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายด้านทันตกรรมค่อนข้างสูง และทำให้ค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรมหมด ไม่สามาระนำเงินสวัสดิการมาจ่ายกรณีจำเป็นได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมการดูแลด้านทันตกรรมให้พนักงาน 2. สนับสนุนการใช้สิทธิสวัสดิการประกันสังคม 3. ลดอัตราการลาวาน จากการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุทำฟัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน ผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
tsh dETAL cLINIC
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประสานงาน หาข้อมูลการเปิดคลินิกในโรงงาน 2. จัดทำหนังสือขออนุมัติผู้บริหาร/ ขอสนับสนุนด้านสถานที่ 3. จัดทำ (ปรับปรุงห้องทันตรกรรม) สรา้ง/ ต่อเติม 4. เปิดใช้งาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปาก 1. จำนวนพนักงานที่ใช้บริการด้านทันตกรรม 2. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ เกณฑ์สูงกว่า 90% 3. การเบิกจ่ายสวัสดิการด้านทันตกรรมบริษัทลดลงจากปี 2560

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-490760
e-mail :
niphon.p@thaisummit-harness.co.th
website :
www.tshpcl.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิพนธ์ ประเสริฐผล
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
niphon_p@thaisummit-harness.co.th
line ID :
มือถือ :