ข้อมูลกิจกรรม

การออมทรัพย์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มีภาระหนี้นอกระบบค่อนข้างเยอะ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดภาระหนี้สินของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจพนักงานที่เป็นหนี้นอกระบบ - เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้ามาทำความเข้าใจ - ดำเนินจัดทำเอกสาร - ดำเนินการหักเงินเดือน ส่งธนาคาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีพนักงานเข้าร่วมในโครงการที่บริษัทจัดขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร (นโยบาย) - พนักงานให้ข้อมูลที่แท้จริง - มีการจัดการที่เป็นรุปธรรม เกิดกิจกรรม Happy 8 Menu

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ในการเข้าร่วมโครงการ ต้องให้คำปรึกษาถึงจุดประสงค์ในการจัดโครงการนี้ - พนักงานต้องการเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อลดภาระหนี้สินนอกระบบ อย่างแท้จริง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด มหาชน
ที่อยู่องค์กร :
125/10 ม.5 ต.บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
038-271-933
e-mail :
i-hrs@tmc.co.th
website :
www.tmc.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ธนัยนันท์ คันทานนท์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก
แผนก :
อำนวนการบุคคล
ฝ่าย :
อำนวยการบุคคล
e-mail :
i_hrs@tmc.co.th
line ID :
มือถือ :
0817626312