ข้อมูลกิจกรรม

มอบความสุขให้ชุมชน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยบริษัท มีจำนวนพนักงานพม่าเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องจัดการอบรมภาษาพม่าเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจ และเป็นประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 2. เพื่อได้ศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3. เพื่อสรา้งความมีน้ำใจซึ่งกันและกันขององค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
710
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ตามบริษัทและชุมชนใกล้เคียง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รอบ ๆ ชุมชนที่ใกล้เคียงบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจจำนวนพนักงานที่ต้องการอบรม 2. แลกเปลี่ยนความรู้ภาษาและวัฒนธรรม 3. จัดการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ 4. ดำเนินการ 5. ประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานในองค์กรที่ได้รับการอบรม อย่างน้อบต้องใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารได้ 50 % ขึ้นไป

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าอบรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดอบรมทบทวนความรู้ตลอดระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากจำนวนพนักงานพม่าเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งการเข้าสู่ AEC ก็จะเป็นการเปิดรับและแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
155/68 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ :
085-661-4057
e-mail :
asnee_wasan1990@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายณัฎฐ์กร ปานขวัญ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
asnee_wasan1990@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
0856614057