ข้อมูลกิจกรรม

็Happy Safety talk

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กิจกรรม Morning Happy Safety talk เป็นกิจกรรมในช่วงเช้าวันพุธที่พนักงานทำการประชุม สร้างความเข้าใจด้านความปลอดภัยและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน เพื่อหล่อหลอมให้เข้าใจภารกิจเป้าหมายวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงซึมซับความรักองค์กรและเข้าใจองค์กรในแนวทางเดียวกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ได้จากการปฏิบัติงานในแต่ละวันเกี่ยวกับความปลอดภัย 2. เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบอันตรายจากการปฏิบัติงาน 3. เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนรับรู้ข่าวสารความปลอดภัย 4. เสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 5. เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างระบบการจัดการ safety

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 2. จัดทำแผนดำเนินงานและแผนกิจกรรมในแต่ละแผนก โดยให้แต่ละพื้นที่จัดทำแผนตามรูปแบบของแต่ละหน่วยงาน 3. เขียนเสนอขออนุมัติโครงการ 4. วิธีดำเนินกิจกรรม 4.1 รูปแบบและกฎเกณฑ์ - การตรงต่อเวลา - การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน - การกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ - บันทึกการประชุมเพื่อเก็บเป็นข้อมูล - ประเมินผลกิจกรรมของตนเอง - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ในที่ประชุม คปอ.ทุกเดือน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เกิดการเรียนรู้ระหว่างบุคคลที่ได้จากการปฏิบัติงาน 2. พนักงานมีความตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน 3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหน่วยงาน 4. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5. ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุของการทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. คณะทำงานมีรูปแบบ และเข้าใจบทบาทของตนเอง 3. พนักงานให้ความร่วมมือและตระหนักถึงผลของกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
46/2 หมู่ 9 ต.หินกอง เมือง ราชบุรี -
โทรศัพท์ :
08-4924-5751
e-mail :
hr@pros-concrete.com, natnicha_oh@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ว่าที่ ร.ต.หญิงชลธิชา อรรถสิทธิ์
ตำแหน่ง :
จป.วิชาชีพ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
chonthicha.u@pros-concrete.com
line ID :
teddy.tt
มือถือ :
0822446320