ข้อมูลกิจกรรม

เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่บุคลากร (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. บุคลากรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติดี (ผลตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) 2. บุคลากรที่มีสุขภาพที่เสี่ยงต่อภาสะเป็นโรค (ผลตรวจเกินเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย) 3. บุคลากรที่มีสุขภาพร่ายกายภาวะเป็นโรค (ผลตรวจเกินเกณฑ์มาตรฐานสูง) จึงทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของบุคลากร เนื่องจากมีบุคลากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคและภาวะเป็นโรค จำนวนค่อนข้างมาก

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร - ป้อนกันการเกินภาวะเป็นโรค - ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แยกผลตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สุขภาพปกติ มีภาวะความเสี่ยงเป็นโรค และมีภาวะเป็นโรค - ดูจำนวนบุคลากรว่าอยูในกลุ่มใดมากที่สุด - คิดหากิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากร - เกมส์เดินตะขาบ การทำงานเป็นหมู่คณะ - เกมส์ต่อตัว ฝึกทักษะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ - เกมส์ทุ่นระเบิด สร้างความกระตือรือร้น การทำงานอย่างมีเป้าหมาย - เกมส์ห่วงยางลอด การแก้ปัญหาให้ทันท่วงที - เกมส์อุ้มลูกโป่งใส่น้ำ เพื่อให้เกิดความระวัดระวังในการทำงาน - กิจกรรมสังสรรค์ ปาร์ตี้ คาราโอเกะ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำกิจกรรมต่างๆ และมีการให้รางวัลกับทีมที่มีคะแนนมากที่สุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้เข้าใจตนเอง และเพื่อนร่วมงานมากขึ้น - พนักงานยอมรับในตนเองว่ามีจุดบอด และมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น - พนักงานเข้าใจและศรัทธาเพื่อนร่วมงาน มีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น - พนักงานมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ลดทิฐิ เห็นประโยชน์ของการเป็นผู้ให้ - พนักงานมีความอดกลั้นต่อการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา - ทำให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร และกระบวนการสื่อความหมาย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ - พนักงานทุกระดับให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ที่อยู่องค์กร :
-
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
summon.sir@mahidol.ac.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุมล สิริทรัพย์ไพบูลย์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
summon.sir@mahidol.ac.th
line ID :
-
มือถือ :
-