ข้อมูลกิจกรรม

สสส. ลดหนี้สร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานในองค์กรมีปัญหาด้านหนี้นอกระบบ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อลดปัญหาเรื่องหนี้สินของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีหนี้สิน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน 2. จัดทำแบบสอบถามความเดือดร้อนด้านการทำงานของพนักงาน 3. กรอดมบสมัครเข้าร่วม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แวกซ์กาเบ็ตรีไซเคิลเซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
54/1 ม.8 ตำบาลรางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ :
032228144-5
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณไกรรินทร์ ฮวดลิ้ม
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่าย HR
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
line ID :
มือถือ :
032-2281445