ข้อมูลกิจกรรม

ลดพุงลดอ้วน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ค่า BMI ของบุคลากรเกินมาตรฐานส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดโรคที่สามารถป้องกันได้จากพฤติกรรมการบริโภค 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบุคคลากร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
210
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคคลากรทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในองค์กร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. คัดเลือกแบ่งกลุ่มพนักงานตามค่า BMI ของเจ้าหน้าที่ 2. ประชุมกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจและตั้งคณะกรรมการประจำกลุ่ม 3. จัดกิจกรรมตามประเภทของพนักงาน 3.1 สีแดง ออกกำลังกาย 3.2 สีฟ้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3.3 สีเขียว ส่งเสริมสุขภาพเฉพาะด้าน และออกกำลังกาย 3.4 สีเหลือง จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ 4. ประเมินผลและติดตามการจัดกิจกรรมแต่ละกลุ่ม 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำลังใจและแรงจูงใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
บุคลากรมีค่า BMI เกินมาตรฐานลดงลง 30%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือของบุคคลากร 2. มอบรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นผลสุขภาพ มีการทำผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลสวนผึ้ง
ที่อยู่องค์กร :
102 ม.5 ต.ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี -
โทรศัพท์ :
089-065-0734
e-mail :
misa_ae006@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เนาว์รัตน์ งามยิ่งยวด
ตำแหน่ง :
พยาบาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
misa_ae006@hotmail.com
line ID :
misaae006
มือถือ :
089-065-0734