ข้อมูลกิจกรรม

ขับขี่ปลอดภัยมีใบขับขี่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ 2. สำรวจพนักงานที่มีรถจักรยานยนต์ 3. สำรวจชุมชน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานที่มีรถจักรยานยนต์มีใบขับขี่ และขับขี่อย่างปลอดภัย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชุนชน / พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
เทศบาลกระทุ้มส้ม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ติดต่อประสานงานกรมขนส่งสามพรานเพื่อขอความอนุเคราะห์มาดำเนินการทำการอบรมพร้อมทำใบขับขี่ 2. ติดต่อสถานที่เพื่อดำเนินการขอสถานที่ 3. เบิกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการ 4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกับพนักงานและชุมชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีใบขับขี่ตามกฎหมายกำหนดและที่สำคัญขับขี่ได้ตามกฎจราจร 2. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานและชุมชนมีใบขับขี่และสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในการขับขี่, บริษัทและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การจัดทำแบบประเมินเปรียบเทียบในโครงการฯ เพื่อดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
128/1 ม.7 ซ.วัดนครชื่นชุม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์ :
02-814-4455
e-mail :
hrd_officer@body-piercing.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ประภัสสร จองสูงเนิน
ตำแหน่ง :
็HR Manager
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
hr@body-piercing.com
line ID :
มือถือ :
028144455