ข้อมูลกิจกรรม

Coffee Break ยามบ่าย (15.00-15.15 น.) ทุกวันพุธ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยยามบ่ายของทุกวันพุธ เวลา 15.00- 15.15 น. พนักงานจะได้รู้จักกัน พูดคุยกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานมีการพบปะพูดคุยกันระหว่างพนักงานในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกิจกรรมของบริษัท ห้องโถงชั้นล่างของสำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำแบบสอบถาม - ดำเนินกิจกรรม - ประเมินผลกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1339 อาคารอาวรรณ ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ :
e-mail :
ubonr.k@paco-group.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อุบลรัตน์ แก้วใส
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
ubonr.k@paco-group.com
line ID :
มือถือ :
08-1654-5004